ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ โดยครูเหม เวชกร

ด้วยความอนุเคราะห์จาก “มูลนิธิครูเหม เวชกร” ได้อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ฯ จัดพิมพ์ภาพพระพุทธประวัติ 80 ภาพ ของครูเหม เวชกร Read more...

พระประธาน : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้ : Read more...

พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย

พระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ สามารถบูชามาเกือบทั้งหมด (เท่าที่มีให้บูชา) พระอารามหลวง ตั้งแต่ชั้น “วรวิหาร” ขึ้นไป Read more...

WELCOME TO MUSEUM FOR SUSTAINABLE BUDDHISM

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ได้เมตตาตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ด้านต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็น "พิพิธภัณฑ์แห่งพุทธปัญญา"

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนาได้แบ่งพื้นทีออกเป็นโซนทั้งหมด 12 โซน โดยละเอียดของแต่ละโซน สรุปได้ดังนี้

โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม คือ หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ โดยได้ประดิษฐานรูปปั้นขนาดเท่าองค์จริงของ 18 เกจิอาจารย์
โซน 4 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
โซน 5 : เนื้อหาเกี่ยวกับโลกียภูมิ หรือสังสารวัฏ 31 ภูมิ
โซน 6 : บัวสี่เหล่า หมายถึงบุคคล 4 จำพวก
โซน 7 : พระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 20 องค์
โซน 8 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า
โซน 9 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนิพพาน
โซน 10 : เนื้อหาเกี่ยวโลกุตตรภูมิ และหลักปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล
โซน 11 : ธรรมสภา-ลานธรรมปฏิบัติ
โซน 12 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระอรหันต์ 29 องค์  

VDO Highlight

Quick Search

About us

Sample image

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นผู้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ฯ

Read more...

MFSB Fanpage

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์ค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “อริยสัจสี่”

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ

ขอขอบพระคุณครูเหม เวชกร, มูลนิธิครูเหม เวชกร และผู้บริหารทุกท่านของมูลนิธิครูเหม เวชกร ที่เอื้อเฟื้อจัดพิมพ์และมอบภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ ให้แก่ พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา เพื่อนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

โลกุตตรภูมิ

ในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น... Read more

You are here: Home