โครงสร้างองค์กร

1. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท :
ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

2. ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท :
รองประธานกรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

3. ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

4. ดร.ธัญ สกุลธัญ :
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

5. คุณอรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ :
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

6. คุณชัยฉัตร ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

7. คุณชัยวิชิต ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

8. คุณปรีชา สุขส่ง :
ผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

9. คุณนิตยาวรรณ สาทร :
ผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์ค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “อริยสัจสี่”

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ

ขอขอบพระคุณครูเหม เวชกร, มูลนิธิครูเหม เวชกร และผู้บริหารทุกท่านของมูลนิธิครูเหม เวชกร ที่เอื้อเฟื้อจัดพิมพ์และมอบภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ ให้แก่ พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา เพื่อนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

โลกุตตรภูมิ

ในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น... Read more

You are here: Home MFSB Organization