โครงสร้างองค์กร

1. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท :
ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

2. ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท :
รองประธานกรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

3. ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

4. ดร.ธัญ สกุลธัญ :
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

5. คุณอรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ :
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

6. คุณชัยฉัตร ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

7. คุณชัยวิชิต ปิลันธน์โอวาท :
กรรมการมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

8. คุณปรีชา สุขส่ง :
ผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

9. คุณนิตยาวรรณ สาทร :
ผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา