Zone 1 : Buddha
1. ปางอัญเชิญจุติ เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ครบ ถ้วนบริบูรณ์แล้วทั้ง ๓ ขั้น จึงจะพร้อมที่ จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…
10. ปางห้ามมาร ทางด้านทิศบูรพาแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีต้นไทรย้อยที่ร่มรื่นอยู่ต้น หนึ่ง พวกเด็กเลี้ยงแพะชอบมาอยู่กัน จึงเรียกว่า “อชปาลนิโครธ” พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับ ใต้ต้นอชปาลนิโครธนี้เพื่อเสวย…
11. ปางนาคปรก ประวัติความเป็นมาก็คือ ในสัปดาห์ที่ ๖ (พระไตรปิฏกว่าสัปดาห์ที่ ๓) พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากบริเวณต้นราชายตนะ ไปประทับยัง โคนต้นมุจลินท์หรือต้นจิก…
12. ปางถวายสัตตุก้อนสัตตุผง สิ่งที่สองพี่น้องถวายพระพุทธเจ้าคือ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ มันถะ คือข้าวตากที่ตำ ละเอียด น่าจะเป็น “สัตตุผง”…
12. ปางมหาพรหมอัญเชิญแสดงธรรม คราวนั้น พระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ตรัสรู้แล้วว่า เป็นสภาวะที่ ละเอียด ประณีต ลึกซื้ง แม้เหตุผลทางตรรกะก็หยั่งไม่ถึง รู้ตามได้…
14. ปางโปรดอุปกาชีวก เมื่อตัดสินพระทัยจะทรงประกาศธรรมแล้ว จากนั้นก็เสด็จดำเนินด้วย พระบาทจากตำบลพุทธคยา มุ่งตรงไปยังป่าอิสปตนะมฤคทายวัน ซึ่ง อยู่ห่างออกไปประมาณสองร้อยกว่ากิโลเมตร ระหว่างทางทรงพบกับ อุปกาชีวกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา…
15. ปางแสดงปฐมเทศนา จากพุทธคยาถึงสารนาถ ซึ่งในอดีตเรียกว่า ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน อยู่ในเขตเมืองพาราณสี สิ้นระยะทางประมาณสองร้อยกว่ากิโลเมตร พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินโดยพระบาทไปเพื่อโปรดศิษย์เก่าทั้งห้าของ พระองค์ พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร…
16. ปางโปรดปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์ คือ นักพรตห้ารูป มีโกณฑัญญะ อตีตโหราจารย์ชื่อดัง เป็นหัวหน้า ทั้งห้าท่านนี้มาบวชรับใช้พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งทรงทำ…
17. ปางโปรดยสะ ความจริงพระพุทธรูปปางโปรดยสะ ไม่มีเรียกดอก ส่วนมากจะ เรียกว่า ปางภัตตกิจ คือ ปางเสวยพระกระยาหาร คือ…
18. ปางโปรดภาติกชฏิล ภาติกชฏิล แปลว่า ชฏิลที่เป็นพี่น้องกัน ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสปะ, นทีกัสสปะ,…
19. ปางโปรดอัครสาวก ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับท่ามกลางภิกษุสงฆ์จำนวนมากทอด พระเนตรเห็นทั้งสอง เดินมาแต่ไกล จึงทรงชี้พระดรรชนี ตรัสกับ ภิกษุสงฆ์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สองคนนั้นจะเป็นคู่แห่งอัครสาวกของ…
2. ปางประสูติ ตำนานเล่าว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ก้าวสู่พระครรภ์พระนางสิริมหามายา เกิดปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่าง เช่น พระมารดาไม่มีความยินดี ในกามโดยอัตโนมัติ มีพระวรกายไม่ลำบาก มองเห็นพระโพธิสัตว์นั่ง…
20. ปางประทานโอวาทปาติโมกข์ วันนั้น พระสาวกทั้งหลายคงเดินทางมุ่งหน้ามายังพระเวฬุวันเพื่อ เฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากเดินทางไปเผยแพร่พระศาสนายังต่าง เมือง ท่านเหล่านั้นคงมิได้นัดหมายกันจริง ตามที่มีผู้สันนิษฐานกัน เมื่อองค์ประกอบทั้ง…
21. ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพะคัมภีร์ ๒ เหตุ- การณ์ ที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับพระ- พุทธรูปปางหนึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่…
Page 1 of 9

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha