โซน 1.8 รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย

รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย

(ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560)

 

รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศ (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐)

     

ที่

ชื่อพระอาราม

จังหวัด

1

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

2

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

3

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

4

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

5

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

นครปฐม

6

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

สระบุรี

7

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

8

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

9

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

10

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

11

วัดบวรนิเวศวิหาร (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

12

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

13

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

14

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

15

วัดเสนาสนาราม (ธ)ราชวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

16

วัดนิเวศธรรมประวัติ (ธ)ราชวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

17

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

สุโขทัย

18

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

สุราษฎร์ธานี

19

วัดมกุฏกษัตริยาราม (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

20

วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

21

วัดราชาธิวาสวิหาร (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

22

วัดเทพศิรินทราวาส (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

23

วัดโสมนัสวิหาร (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

24

วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

25

วัดบรมนิวาส (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

26

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

27

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

28

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

29

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

30

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

31

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เชียงใหม่

32

วัดมหาสมณาราม (ธ)ราชวรวิหาร

เพชรบุรี

33

วัดคงคารามราชวรวิหาร

เพชรบุรี

34

วัดเขมาภิรตาราม (ธ)ราชวรวิหาร

นนทบุรี

35

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

36

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

สมุทรปราการ

37

วัดปทุมวนาราม (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

38

วัดบวรมงคล (ธ)ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

39

วัดหนัง ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

40

วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

41

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร

ลพบุรี

42

วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)วรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

43

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เชียงใหม่

44

วัดญาณสังวราราม (ธ)วรมหาวิหาร

ชลบุรี

45

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

นครพนม

46

วัดพระมหาธาตุ (ธ)วรมหาวิหาร

นครศรีธรรมราช

47

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิษณุโลก

48

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ลำพูน

49

วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

50

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

51

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

52

วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

53

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

54

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

55

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

56

วัดอนงคารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

57

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ชัยนาท

58

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

นนทบุรี

59

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

นนทบุรี

60

วัดธรรมิการาม (ธ)วรวิหาร

ประจวบคีรีขันธ์

61

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

62

วัดศาลาปูนวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

63

วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

64

วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ)วรวิหาร

ราชบุรี

65

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวรวิหาร

สกลนคร

66

วัดกลางวรวิหาร

สมุทรปราการ

67

วัดทรงธรรมวรวิหาร

สมุทรปราการ

68

วัดอัมพวันเจติยามรามวรวิหาร

สมุทรสงคราม

69

วัดไชโยวรวิหาร

อ่างทอง

70

วัดป่าโมกวรวิหาร

อ่างทอง

71

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

72

วัดปรินายกวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

73

วัดตรีทศเทพ (ธ)วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

74

วัดเทพธิดารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

75

วัดมหรรณพารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

76

วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

77

วัดราชผาติการาม (ธ)วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

78

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

79

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

80

วัดสัมพันธวงศ์ (ธ)วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

81

วัดเครือวัลย์ (ธ)วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

82

วัดนาคกลางวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

83

วัดสังข์กระจายวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

84

วัดดุสิดารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

85

วัดภคินีนาถวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

86

วัดชิโนรสารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

87

วัดพระยาทำวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

88

วัดอมรินทรารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

89

วัดอินทารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

90

วัดจันทารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

91

วัดราชคฤห์วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

92

วัดบุปผาราม (ธ)วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

93

วัดหิรัญรูจีวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

94

วัดนางนองวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

95

วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

96

วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

97

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

98

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

99

วัดนวลนรดิศวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

100

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

101

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

102

วัดศรีสุดารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานคร

103

วัดเจดีย์หลวง (ธ)วรวิหาร

เชียงใหม่

104

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เชียงใหม่

105

วัดมหาธาตุวรวิหาร

เพชรบุรี

106

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

เพชรบุรี

107

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

แพร่

108

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

กาญจนบุรี

109

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ฉะเชิงเทรา

110

วัดบางพระวรวิหาร

ชลบุรี

111

วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

ชลบุรี

112

วัดธรรมามูลวรวิหาร

ชัยนาท

113

วัดมณีบรรพตวรวิหาร

ตาก

114

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร

นครปฐม

115

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

นครราชสีมา

116

วัดสุทธจินดา (ธ)วรวิหาร

นครราชสีมา

117

วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ)วรวิหาร

นครราชสีมา

118

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

น่าน

119

วัดชินวรารามวรวิหาร

ปทุมธานี

120

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

121

วัดพรหมนิวาสวรวิหาร

พระนครศรีอยุธยา

122

วัดมหาธาตุวรวิหาร

ราชบุรี

123

วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)วรวิหาร

ราชบุรี

124

วัดสิริจันทรนิมิตร (ธ)วรวิหาร

ลพบุรี

125

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

สมุทรสงคราม

126

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

สมุทรสงคราม

127

วัดเขาแก้ววรวิหาร

สระบุรี

128

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

สิงห์บุรี

129

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

สุโขทัย

130

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

สุพรรณบุรึ

131

วัดอ่างทองวรวิหาร

อ่างทอง

132

วัดสุปัฏนาราม (ธ)วรวิหาร

อุบลราชธานี

133

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)สามัญ

กรุงเทพมหานคร

134

วัดสามพระยาสามัญ

กรุงเทพมหานคร

135

วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)สามัญ

กรุงเทพมหานคร

136

วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)สามัญ

กรุงเทพมหานคร

137

วัดยานนาวาสามัญ

กรุงเทพมหานคร

138

วัดชัยชนะสงครามสามัญ

กรุงเทพมหานคร

139

วัดคฤหบดีสามัญ

กรุงเทพมหานคร

140

วัดดาวดึงษารามสามัญ

กรุงเทพมหานคร

141

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามสามัญ

กรุงเทพมหานคร

142

วัดเวฬุราชิณสามัญ

กรุงเทพมหานคร

143

วัดทองนพคุณสามัญ

กรุงเทพมหานคร

144

วัดนางชีสามัญ

กรุงเทพมหานคร

145

วัดปากน้ำสามัญ

กรุงเทพมหานคร

146

วัดนิมมานรดีสามัญ

กรุงเทพมหานคร

147

วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)สามัญ

กรุงเทพมหานคร

148

วัดหลักสี่สามัญ

กรุงเทพมหานคร

149

วัดบางนาในสามัญ

กรุงเทพมหานคร

150

วัดดอนเมืองสามัญ

กรุงเทพมหานคร

151

วัดอินทรวิหารสามัญ

กรุงเทพมหานคร

152

วัดหัวลำโพงสามัญ

กรุงเทพมหานคร

153

วัดสร้อยทองสามัญ

กรุงเทพมหานคร

154

วัดบุณยประดิษฐ์สามัญ

กรุงเทพมหานคร

155

วัดเทพลีลาสามัญ

กรุงเทพมหานคร

156

วัดราชสิงขรสามัญ

กรุงเทพมหานคร

157

วัดธาตุทอง (ธ)สามัญ

กรุงเทพมหานคร

158

วัดยางสามัญ

กรุงเทพมหานคร

159

วัดเสมียนนารีสามัญ

กรุงเทพมหานคร

160

วัดสวนดอกสามัญ

เชียงใหม่

161

วัดท่าตอนสามัญ

เชียงใหม่

162

วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ)สามัญ

เชียงใหม่

163

วัดเจ็ดยอดสามัญ

เชียงใหม่

164

วัดศรีโสดาสามัญ

เชียงใหม่

165

วัดพระธาตุดอยสะเก็ดสามัญ

เชียงใหม่

166

วัดเจ็ดยอดสามัญ

เชียงราย

167

วัดพระแก้วสามัญ

เชียงราย

168

วัดพระสิงห์สามัญ

เชียงราย

169

วัดมหาธาตุสามัญ

เพชรบูรณ์

170

วัดไพรสณฑ์ศักดารามสามัญ

เพชรบูรณ์

171

วัดเพชรวราราม (ธ)สามัญ

เพชรบูรณ์

172

วัดศรีสุทธาวาส (ธ)สามัญ

เลย

173

วัดพระธาตุช่อแฮสามัญ

แพร่

174

วัดจองคำสามัญ

แม่ฮ่องสอน

175

วัดแก้วโกรวารามสามัญ

กระบี่

176

วัดเทวสังฆารามสามัญ

กาญจนบุรี

177

วัดไชยชุมพลชนะสงครามสามัญ

กาญจนบุรี

178

วัดกลางสามัญ

กาฬสินธุ์

179

วัดพระบรมธาตุสามัญ

กำแพงเพชร

180

วัดนาควัชรโสภณ (ธ)สามัญ

กำแพงเพชร

181

วัดคูยางสามัญ

กำแพงเพชร

182

วัดศรีจันทร์ (ธ)สามัญ

ขอนแก่น

183

วัดธาตุสามัญ

ขอนแก่น

184

วัดหนองแวงสามัญ

ขอนแก่น

185

วัดบูรพาพิทยารามสามัญ

จันทบุรี

186

วัดไผ่ล้อมสามัญ

จันทบุรี

187

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์สามัญ

ฉะเชิงเทรา

188

วัดเขาบางทราย (ธ)สามัญ

ชลบุรี

189

วัดใหญ่อินทารามสามัญ

ชลบุรี

190

วัดชัยมงคลสามัญ

ชลบุรี

191

วัดทรงศิลาสามัญ

ชัยภูมิ

192

วัดชัยสามหมอสามัญ

ชัยภูมิ

193

วัดชุมพรรังสรรค์สามัญ

ชุมพร

194

วัดขันเงินสามัญ

ชุมพร

195

วัดราชบุรณะสามัญ

ชุมพร

196

วัดตันตยาภิรมสามัญ

ตรัง

197

วัดกะพังสุรินทร์สามัญ

ตรัง

198

วัดโยธานิมิตสามัญ

ตราด

199

วัดคิรีวิหาร (ธ)สามัญ

ตราด

200

วัดอุดมธานีสามัญ

นครนายก

201

พราหมณีสามัญ

นครนายก

202

วัดเสนหา (ธ)สามัญ

นครปฐม

203

วัดไร่ขิงสามัญ

นครปฐม

204

วัดพระงามสามัญ

นครปฐม

205

วัดสะแกสามัญ

นครราชสีมา

206

วัดบึงสามัญ

นครราชสีมา

207

วัดพายัพสามัญ

นครราชสีมา

208

วัดท่าโพธิ์ (ธ) สามัญ

นครศรีธรรมราช

209

วัดแจ้งสามัญ

นครศรีธรรมราช

210

วัดมะนาวหวานสามัญ

นครศรีธรรมราช

211

วัดโพธารามสามัญ

นครสวรรค์

212

วัดนครสวรรค์สามัญ

นครสวรรค์

213

วัดวรนาถบรรพตสามัญ

นครสวรรค์

214

วัดตากฟ้าสามัญ

นครสวรรค์

215

วัดบางไผ่สามัญ

นนทบุรี

216

วัดบัวขวัญสามัญ

นนทบุรี

217

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สามัญ

นนทบุรี

218

วัดชลธาราสิงเหสามัญ

นราธิวาส

219

วัดพญาภูสามัญ

น่าน

220

วัดบุญยืนสามัญ

น่าน

221

วัดพระธาตุแช่แห้งสามัญ

น่าน

222

วัดเซกาเจติยารามสามัญ

บึงกาฬ

223

วัดกลางสามัญ

บุรีรัมย์

224

วัดเขียนเขตสามัญ

ปทุมธานี

225

วัดจันทน์กะพ้อ (ธ)สามัญ

ปทุมธานี

226

วัดเกาะหลักสามัญ

ประจวบคีรีขันธ์

227

วัดคลองวาฬสามัญ

ประจวบคีรีขันธ์

228

วัดเขาโบสถ์สามัญ

ประจวบคีรีขันธ์

229

วัดบางกระเบาสามัญ

ปราจีนบุรี

230

วัดแก้วพิจิตร (ธ)สามัญ

ปราจีนบุรี

231

วัดตานีนรสโมสรสามัญ

ปัตตานี

232

วัดมุจลินทวาปีวิหารสามัญ

ปัตตานี

233

วัดหน้าพระเมรุราชิการามสามัญ

พระนครศรีอยุธยา

234

วัดตูมสามัญ

พระนครศรีอยุธยา

235

วัดวิเวกวายุพัดสามัญ

พระนครศรีอยุธยา

236

วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามสามัญ

พระนครศรีอยุธยา

237

วัดพุทไธศวรรย์สามัญ

พระนครศรีอยุธยา

238

วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)สามัญ

พระนครศรีอยุธยา

239

วัดศรีโคมคำสามัญ

พะเยา

240

วัดประชุมโยธีสามัญ

พังงา

241

วัดคูหาสวรรค์สามัญ

พัทลุง

242

วัดท่าหลวงสามัญ

พิจิตร

243

วัดมงคลทับคล้อสามัญ

พิจิตร

244

วัดมงคลนิมิตรสามัญ

ภูเก็ต

245

วัดมหาชัยสามัญ

มหาสารคาม

246

วัดศรีมงคลใต้สามัญ

มุกดาหาร

247

วัดมหาธาตุสามัญ

ยโสธร

248

วัดศรีธรรมาราม (ธ)สามัญ

ยโสธร

249

วัดพุทธภูมิสามัญ

ยะลา

250

วัดพุทธาธิวาสสามัญ

ยะลา

251

วัดเมืองยะลาสามัญ

ยะลา

252

วัดกลางมิ่งเมืองสามัญ

ร้อยเอ็ด

253

วัดบึงพระลานชัย (ธ)สามัญ

ร้อยเอ็ด

254

วัดบูรพาภิรามสามัญ

ร้อยเอ็ด

255

วัดสุวรรณคีรีวิหารสามัญ

ระนอง

256

วัดป่าประดู่สามัญ

ระยอง

257

วัดลุ่มสามัญ

ระยอง

258

วัดสุรชายาราม (ธ)สามัญ

ราชบุรี

259

วัดเขาวังสามัญ

ราชบุรี

260

วัดช่องลมสามัญ

ราชบุรี

261

วัดบัวงามสามัญ

ราชบุรี

262

วัดหนองหอยสามัญ

ราชบุรี

263

วัดเสาธงทองสามัญ

ลพบุรี

264

วัดมณีชลขันธ์ (ธ)สามัญ

ลพบุรี

265

วัดบุญวาทย์วิหารสามัญ

ลำปาง

266

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามสามัญ

ลำปาง

267

วัดพระเจดีย์ซาวหลังสามัญ

ลำปาง

268

วัดจองคำสามัญ

ลำปาง

269

วัดพระพุทธบาทตากผ้าสามัญ

ลำพูน

270

วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามสามัญ

ศรีสะเกษ

271

วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ)สามัญ

ศรีสะเกษ

272

วัดมหาพุทธารามสามัญ

ศรีสะเกษ

273

วัดแจ้งแสงอรุณสามัญ

สกลนคร

274

วัดมัชฌิมาวาส (ธ)สามัญ

สงขลา

275

วัดชัยมงคล สามัญ

สงขลา

276

วัดโคกสมานคุณสามัญ

สงขลา

277

วัดในวังสามัญ

สงขลา

278

วัดโพธิ์ปฐมาวาสสามัญ

สงขลา

279

วัดชนาธิปเฉลิมสามัญ

สตูล

280

วัดโปรดเกศเชษฐารามสามัญ

สมุทรปราการ

281

วัดอาษาสงคราม (ธ)สามัญ

สมุทรปราการ

282

วัดบางพลีใหญ่ในสามัญ

สมุทรปราการ

283

วัดเกตการาม (ธ)สามัญ

สมุทรสงคราม

284

วัดประดู่ สามัญ

สมุทรสงคราม

285

วัดสุทธิวาตวรารามสามัญ

สมุทรสาคร

286

วัดเจษฎารามสามัญ

สมุทรสาคร

287

วัดป้อมวิเชียรโชติการามสามัญ

สมุทรสาคร

288

วัดสระแก้วสามัญ

สระแก้ว

289

วัดสมุหประดิษฐ์สามัญ

สระบุรี

290

วัดโบสถ์ (ธ)สามัญ

สิงห์บุรี

291

วัดพิกุลทองสามัญ

สิงห์บุรี

292

วัดหนองโว้งสามัญ

สุโขทัย

293

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสามัญ

สุโขทัย

294

วัดสองพี่น้องสามัญ

สุพรรณบุรึ

295

วัดธรรมบูชา (ธ)สามัญ

สุราษฎร์ธานี

296

วัดไตรธรรมารามสามัญ

สุราษฎร์ธานี

297

วัดพัฒนารามสามัญ

สุราษฎร์ธานี

298

วัดบูรพาราม (ธ)สามัญ

สุรินทร์

299

วัดศาลาลอยสามัญ

สุรินทร์

300

วัดโพธิ์ชัยสามัญ

หนองคาย

301

วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ)สามัญ

หนองบัวลำภู

302

วัดศรีสระแก้วสามัญ

หนองบัวลำภู

303

วัดสำราญนิเวศ (ธ)สามัญ

อำนาจเจริญ

304

วัดมัชฌิมาวาสสามัญ

อุดรธานี

305

วัดโพธิสมภรณ์ (ธ)สามัญ

อุดรธานี

306

วัดคลองโพธิ์สามัญ

อุตรดิษถ์

307

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ)สามัญ

อุตรดิษถ์

308

วัดมณีสถิตกปิฏฐารามสามัญ

อุทัยธานี

309

วัดมหาวนารามสามัญ

อุบลราชธานี

310

วัดศรีอุบลรัตนาราม (ธ)สามัญ

อุบลราชธานี

Last modified on Monday, 21 January 2019 03:58

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha โซน 1.8 รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย