โซน 1.7 พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย

พระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ สามารถบูชามาเกือบทั้งหมด (เท่าที่มีให้บูชา) พระอารามหลวง ตั้งแต่ชั้น “วรวิหาร” ขึ้นไป       ทั้งนี้เพราะเนื้อที่มีจำกัด  จัดวางได้ประมาณ  100 องค์  สำหรับโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่  4 หมู่ๆ ละประมาณ 25 องค์

 

วัตถุประสงค์ของการบูชาพระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการกราบไหว้พระพุทธรูปตามวัดต่างๆ  เช่น การไหว้พระ 9 วัด สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา ท่านสามารถไหว้พระที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้พร้อมกันร่วม 70 วัด พระพุทธรูปที่บูชามานั้น เปรียบเสมือนองค์แทนพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่ตามพระอารามหลวง และเสมือนองค์แทนองค์พระพุทธเจ้า

Last modified on Monday, 21 January 2019 03:58

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha โซน 1.7 พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย