โซน 5.1 โลกียภูมิ - พระมาลัยเทวะเถระท่องนรก – สวรรค์, และสังสารวัฏ 31 ภูมิ

โลกียภูมิ หรือสังสารวัฏ 31 ภูมิ  เป็นภูมิที่จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด มีทั้งหมด 31 ภูมิ  แบ่งออกเป็น :

 • โลกเบื้องต่ำ 4 ชั้น (อบายภูมิ) ประกอบด้วย
  • ดิรัจฉานภูมิ (โลกเดรัจฉานอยู่ในโลกมนุษย์)
  • เปตติวิสยภูมิ (โลกเปรต)
  • อสุรกายภูมิ (โลกอสุรกาย)
  • นรกภูมิ ประกอบด้วย
   • มหานรก 8 ขุม
   • อุสสทนรก 128 ขุม
   • ยมโลกนรก 320 ขุม
   • โลกันตร์นรก 1 ขุม
 • โลกเบื้องกลาง 7  ชั้น  ประกอบด้วย
  • มนุษยภูมิ 1
  • เทวภูมิ 6
   • จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ 1)
   • ดาวดึงส์ หรือดาวดึงสา (สวรรค์ชั้นที่ 2)
   • ยามาภูมิ (สวรรค์ชั้นที่ 3)
   • ดุสิตาภูมิ (สวรรค์ชั้นที่ 4)
   • นิมมานรดีเทวภูมิ (สวรรค์ชั้นที่ 5)
   • ปรนิมมิตวสี วัตตีเทวภูมิ (สวรรค์ชั้นที่ 6)
 • โลกเบื้องสูง 20 ชั้น  ประกอบด้วย
  • รูปพรหม ๑๖
   • พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๑
   • พรหมปุโรหิตาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๒
   • มหาพรหมาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๓
   • ปริตตาภาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๔
   • อัปปมาณาภาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๕
   • อาภัสสราภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๖
   • ปริตตสุภาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๗
   • อัปปมาณสุภาภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๘
   • สุภกิณหาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๙
   • เวหัปผลาภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๑๐
   • อสัญญสัตตาภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๑๑
   • อวิหาสุทธาวาสภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๑๒
   • อตัปปาสุทธาวาสภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๑๓
   • สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๑๔
   • สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๑๕
   • อกนิฎฐาสุทธาวาสภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๑๖
  • อรูปพรหม 4
   • อากาสานัญจายตนภูมิ พรมโลก ชั้นที่ ๑๗
   • วิญญาณัญจายตนภูมิ พรหมโลกชั้นที่ ๑๘
   • อากิญจัญญายตนภูมิ พรมโลก ชั้นที่ ๑๙
   • เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหมโลก ชั้นที่ ๒๐
Last modified on Monday, 21 January 2019 03:56

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 5 : Lokiya Bhumi โซน 5.1 โลกียภูมิ - พระมาลัยเทวะเถระท่องนรก – สวรรค์, และสังสารวัฏ 31 ภูมิ