", "articleBody": "ประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์ โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 พระองค์ (เป็นเพียงตัวอย่างของพระอรหันต์) ทางพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์ประเทือง แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ) แบ่งพระธาตุของ 29 พระอรหันต์ พร้อมทั้งจัดพิธีกรรมบรรจุพระธาตุไว้ในองค์พระอริยสงฆ์ทั้ง 29 องค์ (เพื่อป้องกันการสูญหาย) การคัดเลือกองค์พระอรหันต์เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม สำหรับองค์ที่ 29 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป แนะนำให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มอีก 1 องค์ รวมเป็นการสร้างองค์จำลองของทั้ง 29 พระอรหันต์เพื่อให้ประชาชนได้ชมและกราบไหว้ทั้ง 29 องค์พระอรหันต์ พร้อมกันในที่แห่งเดียว พระอาจารย์ทั้ง 29 องค์ นำโดยพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสอง คือ หลวงปู่เสาร์ กนุตสีโล พระปรมาจารย์กรรมฐาน และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน มีรายละเอียดประวัติโดยย่อ ของแต่ละพระอรหันต์ รายนามของทั้ง 29 พระอรหันต์เป็นดังนี้ : 1. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ) "พระปรมาจารย์กรรมฐาน" วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี   2. พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต) "พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน" วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 3. พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม) "พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน" วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา   4. พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) "พระอริยเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรม" วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ "พระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรม" วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี   6. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม "พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญา" วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย 7. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร "พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอได้ยาก" วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย   8. หลวงปู่ขาว อนาลโย "พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเพชรน้ำหนึ่ง" วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 9. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร "พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดิน" วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   10. หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ "พระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าในทางธรรม" วัดป่าประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 11. หลวงปู่แหวน สุจิญฺโณ "วิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปั๋ง" วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่   12. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ "พระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์" วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 13. พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) "พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า" วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   14. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม "พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่ง" วัดป่าอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 15. หลวงปู่สาม อกิญฺจโน "พระอริยเจ้าผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร" วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์   16. พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส) "พระอริยเจ้าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อธรรม" วัดถ้าผาปู่ อ.เมือง จ.เลย 17. พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) "พระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจาย" วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   18. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) "พระอริยเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษของแผ่นดิน" วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 19. พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) "พระอริยเจ้าผู้แตกฉานในอรรถและธรรม" วัดรังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์   20. พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) "พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง" วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 21. หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ "พระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาปันน์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" วัดราษฎรสงเคราะห์ (ป่าบ้านหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี   22. พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) "พระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกาย" วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 23. พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) "พระอริยเจ้าผู้หลุดพร้นด้วยอิริยาบถเดิน" วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   24. พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ "พระอริยเจ้าผู้มีกายและจิตสมควรแก่วิมุติธรรม" วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 25. พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร "พระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโก" วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   26. หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต "พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าท่านพระอาจารย์มั่น" วัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 27. หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ "พระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียร" วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   28. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต "พระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกกายทิพย์" วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 29. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) "พระอริยเจ้าแห่งวัดหินหมากเป้ง" วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย         ประวัติและโอวาทธรรมของพระอรหันต์ 29 องค์ " }

โซน 12.3 : รูปปั้นพระอรหันต์ 29 องค์

ประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 พระองค์ (เป็นเพียงตัวอย่างของพระอรหันต์) ทางพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์ประเทือง แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ) แบ่งพระธาตุของ 29 พระอรหันต์ พร้อมทั้งจัดพิธีกรรมบรรจุพระธาตุไว้ในองค์พระอริยสงฆ์ทั้ง 29 องค์ (เพื่อป้องกันการสูญหาย) การคัดเลือกองค์พระอรหันต์เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม สำหรับองค์ที่ 29 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป แนะนำให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มอีก 1 องค์ รวมเป็นการสร้างองค์จำลองของทั้ง 29 พระอรหันต์เพื่อให้ประชาชนได้ชมและกราบไหว้ทั้ง 29 องค์พระอรหันต์ พร้อมกันในที่แห่งเดียว

พระอาจารย์ทั้ง 29 องค์ นำโดยพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสอง คือ หลวงปู่เสาร์ กนุตสีโล พระปรมาจารย์กรรมฐาน และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน มีรายละเอียดประวัติโดยย่อ ของแต่ละพระอรหันต์

รายนามของทั้ง 29 พระอรหันต์เป็นดังนี้ :

1. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล )
"พระปรมาจารย์กรรมฐาน"

วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

2. พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน"

วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

3. พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน"

วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

4. พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
"พระอริยเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรม"

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
"พระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรม"

วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

6. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
"พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญา"

วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

7. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
"พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอได้ยาก"

วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

8. หลวงปู่ขาว อนาลโย
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเพชรน้ำหนึ่ง"

วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

9. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดิน"

วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

10. หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
"พระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าในทางธรรม"

วัดป่าประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

11. หลวงปู่แหวน สุจิญฺโณ
"วิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปั๋ง"

วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

12. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
"พระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์"

วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

13. พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า"

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

14. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
"พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่ง"

วัดป่าอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

15. หลวงปู่สาม อกิญฺจโน
"พระอริยเจ้าผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร"

วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

16. พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
"พระอริยเจ้าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อธรรม"

วัดถ้าผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

17. พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
"พระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจาย"

วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

18. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษของแผ่นดิน"

วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

19. พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล)
"พระอริยเจ้าผู้แตกฉานในอรรถและธรรม"

วัดรังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

 

20. พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง"

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

21. หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
"พระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาปันน์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์"

วัดราษฎรสงเคราะห์ (ป่าบ้านหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

22. พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
"พระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกาย"

วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

23. พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
"พระอริยเจ้าผู้หลุดพร้นด้วยอิริยาบถเดิน"

วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

24. พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ
"พระอริยเจ้าผู้มีกายและจิตสมควรแก่วิมุติธรรม"

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

25. พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
"พระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโก"

วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

26. หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าท่านพระอาจารย์มั่น"

วัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

27. หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ
"พระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียร"

วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

28. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต


"พระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกกายทิพย์"

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

29. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"พระอริยเจ้าแห่งวัดหินหมากเป้ง"

วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

   

 

 


ประวัติและโอวาทธรรมของพระอรหันต์ 29 องค์

Last modified on Thursday, 24 January 2019 08:35

Related items

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan Zone 12 : 29 Arahanta โซน 12.3 : รูปปั้นพระอรหันต์ 29 องค์