Displaying items by tag: โซน 12

ประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 พระองค์ (เป็นเพียงตัวอย่างของพระอรหันต์) ทางพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์ประเทือง แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ) แบ่งพระธาตุของ 29 พระอรหันต์ พร้อมทั้งจัดพิธีกรรมบรรจุพระธาตุไว้ในองค์พระอริยสงฆ์ทั้ง 29 องค์ (เพื่อป้องกันการสูญหาย) การคัดเลือกองค์พระอรหันต์เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม สำหรับองค์ที่ 29 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป แนะนำให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มอีก 1 องค์ รวมเป็นการสร้างองค์จำลองของทั้ง 29 พระอรหันต์เพื่อให้ประชาชนได้ชมและกราบไหว้ทั้ง 29 องค์พระอรหันต์ พร้อมกันในที่แห่งเดียว

พระอาจารย์ทั้ง 29 องค์ นำโดยพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสอง คือ หลวงปู่เสาร์ กนุตสีโล พระปรมาจารย์กรรมฐาน และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน มีรายละเอียดประวัติโดยย่อ ของแต่ละพระอรหันต์

รายนามของทั้ง 29 พระอรหันต์เป็นดังนี้ :

1. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล )
"พระปรมาจารย์กรรมฐาน"

วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

2. พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน"

วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

3. พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน"

วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

4. พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
"พระอริยเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรม"

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
"พระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรม"

วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

6. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
"พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญา"

วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

7. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
"พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอได้ยาก"

วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

8. หลวงปู่ขาว อนาลโย
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเพชรน้ำหนึ่ง"

วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

9. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดิน"

วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

10. หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
"พระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าในทางธรรม"

วัดป่าประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

11. หลวงปู่แหวน สุจิญฺโณ
"วิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปั๋ง"

วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

12. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
"พระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์"

วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

13. พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า"

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

14. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
"พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่ง"

วัดป่าอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

15. หลวงปู่สาม อกิญฺจโน
"พระอริยเจ้าผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร"

วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

16. พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
"พระอริยเจ้าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อธรรม"

วัดถ้าผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

17. พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
"พระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจาย"

วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

18. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษของแผ่นดิน"

วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

19. พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล)
"พระอริยเจ้าผู้แตกฉานในอรรถและธรรม"

วัดรังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

 

20. พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง"

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

21. หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
"พระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาปันน์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์"

วัดราษฎรสงเคราะห์ (ป่าบ้านหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

22. พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
"พระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกาย"

วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

23. พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
"พระอริยเจ้าผู้หลุดพร้นด้วยอิริยาบถเดิน"

วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

24. พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ
"พระอริยเจ้าผู้มีกายและจิตสมควรแก่วิมุติธรรม"

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

25. พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
"พระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโก"

วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

26. หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าท่านพระอาจารย์มั่น"

วัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

27. หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ
"พระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียร"

วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

28. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต


"พระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกกายทิพย์"

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

29. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"พระอริยเจ้าแห่งวัดหินหมากเป้ง"

วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

   

 

 


ประวัติและโอวาทธรรมของพระอรหันต์ 29 องค์

Published in Zone 12
Thursday, 24 January 2019 03:20

โซน 12.2 : เสาธรรมะ

ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ (จัดโดยสงเคราะห์ในอริยสัจ 4 )

เสาต้นที่ 1 ปริญไญยธรรม

ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ 1 คือ ปริญญา (ธรรมอันพึงกำหนดรู้,สิ่งที่ควรรอบรู้ หรือรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ได้แก่ อุปาทานขันธ์ 5 กล่าวคือ ทุกข์และสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในจำพวกที่เป็นปัญหาหรือเป็นที่ตั้งแห่งปัญหา - Pari¤¤eyya-dhamma: things to be fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to clinging)

เสาต้นที่ 2 ปหาตัพพธรรม

ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ 2 คือ ปหานะ (ธรรมอันพึงละ, สิ่งที่จะต้องแก้ไขกำจัดทำให้หมดไป ว่าโดยต้นตอรากเหง้า ได้แก่ อวิชชา และภวตัณหา กล่าวคือธรรมจำพวกสมุทัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นสาเหตุของทุกข์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า อกุศลทั้งปวง - Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and craving for being)

เสาต้นที่ 3 สัจฉิกาตัพพธรรม

ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ 3 คือ สัจฉิกิริยา (ธรรมอันพึงประจักษ์แจ้ง, สิ่งที่ควรได้ควรถึงหรือควรบรรลุ ได้แก่ วิชชา และวิมุตติ เมื่อกล่าวโดยรวบยอดคือ นิโรธ หรือนิพพาน หมายถึงธรรมจำพวกที่เป็นจุดหมาย หรือเป็นที่ดับหายสิ้นไปแห่งทุกข์หรือปัญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized, i.e. true knowledge and freedom or liberation)

เสาต้นที่ 4 ภาเวตัพพธรรม

ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ 4 คือ ภาวนา (ธรรมอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบำเพ็ญ, สิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือลงมือทำ ได้แก่ ธรรมที่เป็นมรรค โดยเฉพาะสมถะ และวิปัสสนา กล่าวคือ ประดาธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นวิธีการที่จะทำหรือดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดหมายแห่งการสลายทุกข์หรือดับปัญหา - Bhàvetabba-dhamma: things to be developed, i.e. tranquillity and insight, or, in other words, the Noble Eightfold Path)

 

Published in Zone 12

รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์

พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้ :
การละการปฏิบัติ 2 สุดโต่ง คือ

  • กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค
  • ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8
  • การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

    วันดังกล่าวคือ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

Published in Zone 12

Published in Zone 12

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more