โซน 8 : อัครสาวกของพระพุทธเจ้า

พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า

โซนที่ 8 เป็นโซนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า โดยแบ่งไว้ดังนี้
8.1 พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา) พระมหาโมคคัลลานะ (พระอัครสาวกเบื้องซ้าย) พระอัญญาโกญทัญญะ (พระสาวกองค์แรกในพุทธศาสนา) พระมหากัสสปะ (พระมหาสาวกผู้ปรารภและชักนำการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่ง) และพระอานนท์ (พระพุทธอุปัฏฐาก)
8.2 พระอสีติมหาสาวก คือพระมหาสาวกผู้ใหญ่ 80 องค์
8.3 ตำแหน่งเอตทัคคะ คือตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งให้แก่พระสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยแบ่งตามหมวด พุทธบริษัท 4 ดังนี้
     - ภิกษุบริษัท จำนวน 41 องค์
     - ภิกษุณีบริษัท จำนวน 13 องค์
     - อุบาสกบริษัท จำนวน 10 ท่าน
     - อุบาสิกาบริษัท จำนวน 10 ท่าน
8.4 สรุปพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนา และนำคำสอนของพระพุทธองค์ออกเผยแผ่ โดยแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ให้ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครั้นถึงวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางประชุมพระอรหันต์ 1250 องค์ โดยเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ
     1) รักษาศีล – ละการทำความชั่ว
     2) เจริญสมาธิ – ทำแต่ความดี
     3) เจริญปัญญา – ทำใจให้บริสุทธิ์
ซึ่ง ได้แก่ ไตรสิกขา (จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ 8) นั่นเอง

พระมหาสาวกเบื้องขวา พระมหาสาวกเบื้องซ้าย
  • พระอัญญาโกณฑัญญะ
  • พระวัปปะ
  • พระภัททิยะ
  • พระมหานามะ
  • พระอัสสชิ
  • พระนาลกะ
  • พระยสะ
  • พระวิมละ
  • พระสุพาหุ
  • พระปุณณชิ
  • พระควัมปติ
  • พระอุรุเวลกัสสปะ
  • พระนทีกัสสปะ
  • พระคยากัสสปะ
  • พระสารีบุตรเถระ
  • พระมหากัสสปะเถระ
  • พระมหากัจจายนะ
  • พระมหาโกฏฐิตเถระ
  • พระมหากัปปินเถระ
  • พระมหาจุนทเถระ
  • พระอนุรุทธเถระ
  • พระกังขาเรวตเถระ
  • พระอานนทเถระ
  • พระนันทกเถระ
  • พระภคุเถระ
  • พระนันทเถระ
  • พระกิมพิลเถระ
  • พระภัททิยเถระ (กาฬิโคธาบุตร)
  • พระราหุลเถระ
  • พระสีวลีเถระ
  • พระอุบาลีเถระ
  • พระทัพพมัลลบุตรเถระ
  • พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
  • พระขทิรวนิยเรวตเถระ
  • พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
  • พระปุณณสุนาปรันตเถระ
  • พระโสณกุฏิกัณณเถระ
  • พระโสณโกฬิวิสเถระ
  • พระราธเถระ
  • พระสุภูติเถระ
  • พระมหาโมคคัลลานะ
  • พระองคุลิมาลเถระ
  • พระวักกลิเถระ
  • พระกาฬุทายีเถระ
  • พระมหาอุทายีเถระ
  • พระปิลินทวัจฉเถระ
  • พระโสภิตเถระ
  • พระกุมารกัสสปเถระ
  • พระรัฏฐปาลเถระ
  • พระวังคีสเถระ
  • พระสภิยเถระ
  • พระเสลเถระ
  • พระอุปวาณเถระ
  • พระเมฆิยเถระ
  • พระสาคตเถระ
  • พระนาคิตเถระ
  • พระลกุณฏกภัททิยเถระ
  • พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
  • พระมหาปันถกเถระ
  • พระจูฬปันถกเถระ
  • พระพากุลเถระ
  • พระโกณฑธานเถระ
  • พระพาหิยทารุจิริยเถระ
  • พระยโสชเถระ
  • พระอชิตเถระ
  • พระติสสเมตเตยยเถระ
  • พระปุณณกเถระ
  • พระเมตตคูเถระ
  • พระโธตกเถระ
  • พระอุปสีวเถระ
  • พระนันทกเถระ
  • พระเหมกเถระ
  • พระโตเทยยเถระ
  • พระกัปปเถระ
  • พระชตุกัณณีเถระ
  • พระภัทราวุธเถระ
  • พระอุทยเถระ
  • พระโปสาลเถระ
  • พระโมฆราชเถระ
  • พระปิงคิยเถระ

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan Zone 8 : Aggasavaka