Print this page

โซน 9 : พระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระนิพพาน

พุทธพจน์เกี่ยวกับนิพพาน

สำหรับเนื้อหาในโซน 9 ในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระนิพพาน ได้คัดย่อเนื้อหามาจาก หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)