", "articleBody": "แผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 1 และชั้น 2 พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ได้จัดพื้นที่สำหรับแสดงแผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 โดยได้มีการนำเสนอในรูปแบบแผนผังผ่านทีวีจอใหญ่ เพื่อสะดวกในการดูและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งทีวีสำหรับแสดงแผนผังไว้สองจอติดกัน จอหนึ่งแสดงภาพแผนผัง อีกจอหนึ่งแสดงภาพสไลด์ภาพไฮไลท์ที่สำคัญในแต่ละโซน " }
Print this page

Zone E : แผนผังพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

แผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 1 และชั้น 2

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ได้จัดพื้นที่สำหรับแสดงแผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 โดยได้มีการนำเสนอในรูปแบบแผนผังผ่านทีวีจอใหญ่ เพื่อสะดวกในการดูและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งทีวีสำหรับแสดงแผนผังไว้สองจอติดกัน จอหนึ่งแสดงภาพแผนผัง อีกจอหนึ่งแสดงภาพสไลด์ภาพไฮไลท์ที่สำคัญในแต่ละโซน